Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz?

Gizlilik Sözleşmesi


Gizlilik Sözleşmesi

POYRAZ WiFi KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Poyraz WiFi Telekomünikasyon İletişim San.Tic.Ltd.Şti. (“Poyraz WiFi” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini Poyraz WiFi’nin kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaları konusunda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek için hazırladık.

A. Kişisel Veri Kavramı

Poyraz WiFi ad, soyad, adres, telefon numarası, TC kimlik numarası, doğum yeri,  doğum tarihi, kimlik bilgileri, elektronik posta adresi, müşteri numarası, sözleşme numarası, aboneliği tanımlayabileceğimiz her tür veri, fatura, finansal borç bilgileri, ödeme tipi, abonelik durumu, tarife bilgileri, çağrı merkezi standartları gereğince tutulan sesli görüşme kayıtları, kredi kartı ve banka kartı bilgileri, internet sitelerindeki ve müşteri davranış bilgileri, kullanım miktarı, konum verileri, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, her tür trafik verileri, iş başvurularında temin edilen özgeçmiş dahil kişisel veriler ile Poyraz WiFi çalışanlarına ait hizmet sözleşmesi ve özlük dosyası kapsamında edinilen tüm kişisel verileri bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında toplar, kullanır, korur, işler, muhafaza eder, paylaşır, siler ve imha eder.

Kanun’un 3. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsar.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebep

1.     Poyraz WiFi Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi toplar. Poyraz WiFi bu kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. 

2.     Poyraz WiFi Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel, özel veya kamu tüzel kişilerine aktarabilir:

Tarafınıza sunulan ürün veya hizmetlerin ifası için işbirliği yaptığımız tüm tedarikçi ve iş ortaklarımız,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,

Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,

Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Amaçları

Poyraz WiFi kişisel verilerinizi Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Telekomünikasyon ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,

Sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak,

Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, strateji belirlenmesi,

Yararlanmakta olduğunuz hizmetler ile ilgili faturalandırma yapılması, kimlik tespiti, sözleşme akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm abonelik işlemleri, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,

Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Bu dilekçe şunları içermelidir: adınız, soyadınız, TCKN’niz, cevap almak istediğiniz adresiniz, e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) imzalı olarak aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES EKLER
1. Yazılı Olarak Elden Teslim Başvuru Islak imzalı başvuru formunu elden teslim Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:9/B Gölcük/Kocaeli Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Yazılı Olarak Noter Aracılığıyla Noterde Düzenleme Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:9/B Gölcük/Kocaeli -
3. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile poyraztelekomunikasyon@hs03.kep.tr -
4. Poyraz WiFi Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle iletisim@poyrazwifi.com.tr -
5. Poyraz WiFi Sisteminde Bulunmayan Başka Bir Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Size ait mobil imza/e-imza ile imzalanmış yazılı bir dilekçe belgesi  olmalıdır. Bu dilekçe şu bilgileri içermelidir: (Ad, soyad, TCKN, cevabınızı almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz, talebinize ilişkin açıklamalarınız ) iletisim@poyrazwifi.com.tr  

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.


GİZLİLİK POLİTİKAMIZ:

Satın alma süreci başladığında kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim olmakta ve kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi Poyrazwifi.com çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Internet'te güvenli alıveriş yapmak normal bir restoran ya da benzinlikte kredi kartınızı kullanmaktan daha güvenlidir.

Poyrazwifi.com de kredi kartı numaranız sisteme kaydedilmemekte veya personelce bilinmemekte ve CVV2 numaranız sizin haricinizde kimse tarafından görülememektedir. POYRAZWİFİ.com KULLANICI GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ BİLDİRGESİ Tüm sistem web tabanlı olduğundan kullanıcıların zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin hızla onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adı verilen veriler gönderilmekte ve müşteri bilgisayarlarında saklanan bu cookieler belli aralıklarla güncellenerek optimal sistem performansı sağlanmaktadır. Kredi Kartı Güvenliği Poyrazwifi.com 24 saat sizlere kesintisiz hizmet verebilmek için en son teknoloji kullanılarak yapılandırılmıştır.Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın(browser) alt kısmında bir kilit göreceksiniz.

Ayrıca kredi kartları güvenliği için Poyrazwifi.com Güvenlik Departmanı sizler için çalışmaktadır. Mağazamızda tüm bankaların VISA,MASTERCARD kredi kartları geçerlidir. Poyrazwifi.com hiçbir zaman bu numaraları saklamaz, kayıt etmez. Dolayısıyla kredi kartı numaranızı hiçbir zaman kimseye göstermemiş olursunuz ! Veri Güvenliği Poyrazwifi.com sizlere internet üzerinden güvenli ve rahat alışveriş ortamı sağlamak için kurulmuştur. Kullanıcılardan derlenen tüm hassas ve kişisel bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Poyrazwifi.com kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği Poyrazwifi.com verdiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Kişisel bilgileriniz konusunda ne kadar hassas olduğunuzun bilincindeyiz. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmayacak ya da paylaşılmayacaktır. Veri Paylaşımı Poyrazwifi.com yukarıda sözü edilen kişisel içerikli bilgiler dışındaki genel kullanıcı bilgilerini,verdiği hizmetleri daha verimli kılmak , müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla analiz ederek yorumlamak ve seçkin iş ortakları ile paylaşmak hakkını saklı tutar. Ayrıca bu bilgileri Poyrazwifi.com tarafından değerlendirilerek ürün güncellemeleri, indirim duyuruları gibi amaçlar için kullanabilir.


Gizlilik Sözleşmesi


Gizlilik Sözleşmesi

POYRAZ WiFi KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Poyraz WiFi Telekomünikasyon İletişim San.Tic.Ltd.Şti. (“Poyraz WiFi” veya “Şirket”) ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak korunması bizim için çok önemli. Bu aydınlatma metnini Poyraz WiFi’nin kişisel verilerin korunmasına yönelik uygulamaları konusunda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri ve tedarikçilerimizi bilgilendirmek için hazırladık.

A. Kişisel Veri Kavramı

Poyraz WiFi ad, soyad, adres, telefon numarası, TC kimlik numarası, doğum yeri,  doğum tarihi, kimlik bilgileri, elektronik posta adresi, müşteri numarası, sözleşme numarası, aboneliği tanımlayabileceğimiz her tür veri, fatura, finansal borç bilgileri, ödeme tipi, abonelik durumu, tarife bilgileri, çağrı merkezi standartları gereğince tutulan sesli görüşme kayıtları, kredi kartı ve banka kartı bilgileri, internet sitelerindeki ve müşteri davranış bilgileri, kullanım miktarı, konum verileri, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, her tür trafik verileri, iş başvurularında temin edilen özgeçmiş dahil kişisel veriler ile Poyraz WiFi çalışanlarına ait hizmet sözleşmesi ve özlük dosyası kapsamında edinilen tüm kişisel verileri bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında toplar, kullanır, korur, işler, muhafaza eder, paylaşır, siler ve imha eder.

Kanun’un 3. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsar.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebep

1.     Poyraz WiFi Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi toplar. Poyraz WiFi bu kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, satış kanalları, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. 

2.     Poyraz WiFi Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel, özel veya kamu tüzel kişilerine aktarabilir:

Tarafınıza sunulan ürün veya hizmetlerin ifası için işbirliği yaptığımız tüm tedarikçi ve iş ortaklarımız,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,

Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,

Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

C. Kişisel Verilerin Toplanma Amaçları

Poyraz WiFi kişisel verilerinizi Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Telekomünikasyon ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,

Sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak,

Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, strateji belirlenmesi,

Yararlanmakta olduğunuz hizmetler ile ilgili faturalandırma yapılması, kimlik tespiti, sözleşme akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm abonelik işlemleri, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

D. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,

Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için kendi hazırlayacağınız dilekçenizi (Bu dilekçe şunları içermelidir: adınız, soyadınız, TCKN’niz, cevap almak istediğiniz adresiniz, e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) imzalı olarak aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

 

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES EKLER
1. Yazılı Olarak Elden Teslim Başvuru Islak imzalı başvuru formunu elden teslim Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:9/B Gölcük/Kocaeli Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.
2. Yazılı Olarak Noter Aracılığıyla Noterde Düzenleme Merkez Mah. Cumhuriyet Cad. No:9/B Gölcük/Kocaeli -
3. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile poyraztelekomunikasyon@hs03.kep.tr -
4. Poyraz WiFi Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresiniz ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle iletisim@poyrazwifi.com.tr -
5. Poyraz WiFi Sisteminde Bulunmayan Başka Bir Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Size ait mobil imza/e-imza ile imzalanmış yazılı bir dilekçe belgesi  olmalıdır. Bu dilekçe şu bilgileri içermelidir: (Ad, soyad, TCKN, cevabınızı almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz, talebinize ilişkin açıklamalarınız ) iletisim@poyrazwifi.com.tr  

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.


GİZLİLİK POLİTİKAMIZ:

Satın alma süreci başladığında kullanıcı bilgisayarı ile banka arasında doğrudan şifreli bir iletişim olmakta ve kredi kartıyla ilgili hiçbir bilgi Poyrazwifi.com çalışanları ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir. Internet'te güvenli alıveriş yapmak normal bir restoran ya da benzinlikte kredi kartınızı kullanmaktan daha güvenlidir.

Poyrazwifi.com de kredi kartı numaranız sisteme kaydedilmemekte veya personelce bilinmemekte ve CVV2 numaranız sizin haricinizde kimse tarafından görülememektedir. POYRAZWİFİ.com KULLANICI GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ BİLDİRGESİ Tüm sistem web tabanlı olduğundan kullanıcıların zahmetsizce tanınması ve veri güvenliğinin hızla onaylanabilmesi için kullanıcıların web tarayıcılarına "cookie" adı verilen veriler gönderilmekte ve müşteri bilgisayarlarında saklanan bu cookieler belli aralıklarla güncellenerek optimal sistem performansı sağlanmaktadır. Kredi Kartı Güvenliği Poyrazwifi.com 24 saat sizlere kesintisiz hizmet verebilmek için en son teknoloji kullanılarak yapılandırılmıştır.Kişisel bilgilerinizi girdiğiniz her sayfada tarayıcınızın(browser) alt kısmında bir kilit göreceksiniz.

Ayrıca kredi kartları güvenliği için Poyrazwifi.com Güvenlik Departmanı sizler için çalışmaktadır. Mağazamızda tüm bankaların VISA,MASTERCARD kredi kartları geçerlidir. Poyrazwifi.com hiçbir zaman bu numaraları saklamaz, kayıt etmez. Dolayısıyla kredi kartı numaranızı hiçbir zaman kimseye göstermemiş olursunuz ! Veri Güvenliği Poyrazwifi.com sizlere internet üzerinden güvenli ve rahat alışveriş ortamı sağlamak için kurulmuştur. Kullanıcılardan derlenen tüm hassas ve kişisel bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Poyrazwifi.com kullanıcılardan derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği Poyrazwifi.com verdiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Kişisel bilgileriniz konusunda ne kadar hassas olduğunuzun bilincindeyiz. Bu bilgiler hiçbir şekilde satılmayacak ya da paylaşılmayacaktır. Veri Paylaşımı Poyrazwifi.com yukarıda sözü edilen kişisel içerikli bilgiler dışındaki genel kullanıcı bilgilerini,verdiği hizmetleri daha verimli kılmak , müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla analiz ederek yorumlamak ve seçkin iş ortakları ile paylaşmak hakkını saklı tutar. Ayrıca bu bilgileri Poyrazwifi.com tarafından değerlendirilerek ürün güncellemeleri, indirim duyuruları gibi amaçlar için kullanabilir.